Doelstellingen

 

Doelstelling 1 – Aandacht voor theologen in opleiding

COGG logo

Het COGG is voornemens ontmoetingen te beleggen tussen theologen in opleiding van diverse gereformeerde kerken en kerkverbanden, zodat ze elkaar kunnen gaan herkennen en erkennen als gereformeerde belijders, geïnspireerd worden door wat er aan vormen van eenheid functioneert, en toegerust worden om in de toekomst geestelijk leiding te geven met het oog op de eenheid van Christus kerk, in het bijzonder de kerken en kerkverbanden van gereformeerd belijden.

Specifiek:

Het benaderen van theologen in opleiding die zich in alles willen stellen op Gods Woord en de gereformeerde belijdenis (zo mogelijk via studentenverenigingen).

Meetbaar:

Jaarlijks worden tenminste 10 theologen in opleiding toegerust om in eigen kring het thema eenheid van gereformeerde belijders te agenderen.

Tijdgebonden:

Als doelstelling geldt een jaarlijkse ontmoeting, gedurende DV de komende 5 jaren.

 

Doelstelling 2 – Regionaal convent van gereformeerde kerken

Het COGG is voornemens initiatieven te nemen om op classicaal niveau ontmoetingen te stimuleren en faciliteren tussen kerken en kerkverbanden van gereformeerd belijden om zo te komen tot een regionaal convent van gereformeerde kerken.

Specifiek:

Een classis wordt door het COGG benaderd om als gastheerclassis op te treden. Deze classis wordt verzocht zo breed mogelijk kerkenraden - die zich in alles op Gods Woord en de gereformeerde belijdenis stellen - uit te nodigen, om met een afvaardiging aanwezig te zijn bij een deel van de classisvergadering. In overleg met deze afgevaardigden wordt de mogelijkheid onderzocht om de classes van hun respectievelijke kerkelijke verbanden waaronder zij ressorteren, te verzoeken een vertegenwoordiging te sturen. Het zal nader onderzocht moeten worden hoe kerkenraden binnen de PKN het beste uitgenodigd kunnen worden voor het convent; hetzij via de modaliteitsorganisaties, hetzij via de classis als kerkelijke vergadering. Bij een volgende gelegenheid wordt er met elkaar gesproken in de vorm van een katholiek-gereformeerde consultatie, dat wil zeggen als een regionaal convent ven gereformeerde kerken.

Als mogelijke vragen kunnen besproken worden: Wat verbindt ons wezenlijk? Hoe blijven we gereformeerd in onze regio? Hoe kunnen we elkaar helpen? Hoe kunnen we karikaturen van elkaar bestrijden? Wat zijn onze verschilpunten en passen die in de bandbreedte van de gereformeerde belijdenis?

Meetbaar:

2013: voorbereiding, 2014: gastheerclassis bereid gevonden, vertegenwoordigers kerkenraden als gast ontvangen, 2015: zo mogelijk vergadering met vertegenwoordigers van diverse classes.

Tijdgebonden:

Als doelstelling geldt een ontmoeting als regionaal gereformeerd convent, zo mogelijk jaarlijks, te bereiken in de komende vijf jaren.

 

Zie ook powerpoint van regionaal concent