Missie en Visie

Missie

‘Het COGG wil in gehoorzaamheid aan het Woord van God en in overeenstemming met de gereformeerde belijdenis, gemeenschap en eenheid van gereformeerde kerkverbanden in Nederland bevorderen.’

Toelichting: ‘gemeenschap’ is hier te nemen in de betekenis van de Bijbelse ‘koinoonia’ (gemeenschap). ‘Eenheid’ heeft hier ook een institutionele (dit is: organisatorische) strekking.

Visie

‘Elke lokale kerk van gereformeerd belijden verbindt zich, in gehoorzaamheid aan Christus, de Koning van de kerk, andere kerken en kerkverbanden van gereformeerd belijden te zoeken, om in de huidige marginalisering van het christelijke geloof elkaar met vreugde te dienen en op te scherpen.’

Toelichting: Er is een overvloed aan Bijbelplaatsen en gegevens uit de gereformeerde belijdenisgeschriften te noemen voor deze visie. We volstaan hier met het noemen van Johannes 17: 20-23, Galaten 2:11-14, Efeze 3:18; 4:1-16, Romeinen 12:1-8, 1 Korinthe 1:10-13; 12:1-31, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 28, de Heidelbergse Catechismus zondag 21.

Thema door Anders Norén