Statuten COGG

Versie: december 2018

Artikel 1

Samenstelling

Het COGG bestaat uit één of meerdere personen die behoren tot de volgende kerken of groeperingen (hierna: deelnemers), al of niet officieel vertegenwoordigd:

 1. De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK)
 2. De Confessionele Vereniging in de Protestantse Kerk Nederland (CV in de PKN)
 3. Het Confessioneel Gereformeerd Beraad in de Protestantse Kerk Nederland (CGB in de PKN)
 4. De Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de waarheid in de Protestantse Kerk Nederland (GB in de PKN)
 5. De Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKv)
 6. De Gereformeerde Gemeenten (GG)
 7. De Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK)
 8. De voortgezette Gereformeerde Kerken (vGKN)
 9. De Hersteld Hervormde Kerk (HHK)

Wanneer de vertegenwoordigers van de bestaande deelnemers daar eenstemmig vóór zijn, kunnen andere deelnemers van en uit de Gereformeerde Gezindte al dan niet officieel deelnemer van het COGG worden. Bij besluitvorming door stemming hebben alle vertegenwoordigers van elke deelnemer 1 stem.

Artikel 2

Doel

Het COGG wil bevorderen, dat de deelnemers met elkaar contact oefenen, opdat ze elkaar beter leren verstaan, elkaar aanspreken op basis van Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid, en op deze wijze dichter tot elkaar komen.

Artikel 3

Middelen

Om dit doel te bereiken zal het COGG

 1. besprekingen houden met de vertegenwoordigers van de in artikel 1 genoemde deelnemers, over onderwerpen die voor de Gereformeerde Gezindte als geheel van belang zijn;
 2. conferenties organiseren;
 3. regionale en plaatselijke besprekingen organiseren over onderwerpen, die voor de Gereformeerde Gezindte als geheel van belang zijn en, waar mogelijk, het ontstaan en bestaan van duurzame contactvormen van kerken of groeperingen uit de Gereformeerde Gezindte (niet exclusief beperkt tot de deelnemers van het COGG) stimuleren.

Artikel 4

Dagelijks Bestuur

Het COGG heeft een dagelijks bestuur (DB) dat bestaat uit:

 • 1e voorzitter
 • 2e voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • 1 of 2 leden, van wie 1 lid aandacht heeft voor de Public Relations (PR) van het COGG

Artikel 4 – vervolg

De functies in het DB worden zoveel als mogelijk over de deelnemende kerken en groeperingen verdeeld. De zittingsduur van de leden van het DB is 4 jaar. Herverkiezing is eenmalig mogelijk.
De deelnemers kiezen uit hun midden een nieuwe 1e voorzitter. De vertegenwoordigers van de in Artikel 1 genoemde deelnemers leveren, zo mogelijk, om beurten een kandidaat voor de functie van 1e voorzitter. Bij meerdere voorkeuren vindt er een verkiezing plaats.

Artikel 5

Vergaderingen

Het DB zal tenminste 2x per jaar vergaderen.

Het COGG vergadert ten minste 3x per jaar en verder zo vaak het DB en/of tenminste 5 deelnemers dit nodig vinden.

Artikel 6

Wijziging van de Statuten

Deelnemers van het COGG leggen voorstellen tot wijziging van de statuten van het COGG schriftelijk voor aan het DB en respecteren daarbij een termijn van tenminste 1 maand voorafgaand aan de eerstvolgende vergadering van het DB en/of van het COGG.

Thema door Anders Norén